Over dit tijdschrift

Focus en missie

Het tijdschrift Stem-, Spraak-, Taalpathologie (SSTP) is een wetenschappelijk tijdschrift over stem-, spraak- en taalstoornissen. Het richt zich op onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland en België.

SSTP bestrijkt een uitdagend, zich snel ontwikkelend multidisciplinair werkveld. Het Nederlandse taalgebied is niet groot maar uitermate kennisintensief op het gebied van onderzoek, implementatie en toepassing van nieuwe ontwikkelingen in de stem-, spraak- en taalpathologie. SSTP is daarom voor velen de informatiebron en het discussieplatform bij uitstek om nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied op de voet te volgen, zonder genoodzaakt te zijn op alle deelgebieden een scala aan tijdschriften bij te houden. Behalve spontaan ingestuurde manuscripten publiceert SSTP ook regelmatig een themanummer of een zogenaamd klinisch forum.

Peer review procedure

De redactionele procedure voor manuscripten, die ter publicatie worden aangeboden aan “Stem-, Spraak-, en Taalpathologie”, verloopt als volgt.

1.   Manuscripten worden via deze website in Word- of RTF-formaat door de auteur(s) ingediend. De manuscripten dienen met anderhalve regelafstand getypt te zijn. Verdere aanwijzingen betreffende de lay-out zijn opgenomen in de richtlijnen voor auteurs.

2.   Na ontvangst krijgt het manuscript een redactienummer. Bij eventuele latere correspondentie dient dit nummer altijd vermeld te worden. Het redactiesecretariaat wijst het manuscript voor de redactionele procedure toe aan een lid van de kernredactie. Dit kernredactielid, de primaire redacteur, is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de redactionele procedure. De primaire redacteur is tevens de aanspreekpersoon voor de auteur(s). Na ontvangst van het manuscript wordt aan de auteur een bevestigingsbrief gestuurd waarin het redactienummer en de naam van de primaire redacteur vermeld zijn.

3.   De primaire redacteur zoekt twee, zonodig drie, redactieadviseurs, ter beoordeling van de wetenschappelijke en redactionele kwaliteit van het manuscript. De redactieadviseurs worden in de regel gekozen uit de redactieraad; afhankelijk van het onderwerp kunnen door de primaire redacteur ook externe deskundigen als redactieadviseur gevraagd worden. In de regel blijven de redactieadviseurs tijdens de beoordelingsprocedure anoniem. Het staat de redactieadviseurs echter vrij het redactioneel commentaar, dat met het eindoordeel van de primaire redacteur aan de auteur(s) wordt toegezonden, te ondertekenen.

4.   De redactieadviseurs geven hun oordeel omtrent de wetenschappelijke en redactionele kwaliteit van het manuscript. De redactieadviseur stuurt binnen een termijn van 1 maand een beoordelingsrapport aan de primaire redacteur. De redactieadviseur geeft advies omtrent plaatsing van het manuscript conform de categorieën genoemd onder punt 5.

Doel van het review-proces is niet alleen een manuscript te beoordelen en kritische kanttekeningen te plaatsen, maar ook om door middel van constructief commentaar een bijdrage te leveren aan verbetering van het manuscript. Ook wordt beoordeeld of in het manuscript voldoende wordt ingegaan op de relevantie voor het klinisch diagnostisch of therapeutisch handelen.

5.   Na ontvangst van de beoordelingsrapporten formuleert de primaire redacteur een eindoordeel. Het eindoordeel omvat onder andere een uitspraak omtrent het al dan niet plaatsen van het manuscript in het tijdschrift. Deze uitspraak wordt geformuleerd in een van de volgende categorieën:

a.   plaatsing, behoudens marginale redactionele en/of inhoudelijke aanpassingen; in het commentaar wordt aangegeven welke wijzigingen noodzakelijk zijn en welke wenselijk.

b.   potentieel geschikt voor plaatsing, echter niet dan na meer uitvoerige herziening conform de suggesties van de redactieadviseurs.

c.    afwijzing, het manuscript wordt niet geschikt gevonden voor plaatsing in dit tijdschrift.

6.   Indien de auteur na herziening van het manuscript dit opnieuw aanbiedt aan het tijdschrift, geldt de volgende procedure. Het redactiesecretariaat zendt het gewijzigde manuscript opnieuw aan de primaire redacteur. Betrof het eerste eindoordeel categorie a, dan oordeelt de primaire redacteur over plaatsing van het manuscript, eventueel na raadpleging van dezelfde redactieadviseurs als van de eerste versie, of in overleg met andere kernredactieleden. Betrof het eindoordeel categorie b, dan wordt het opnieuw aangeboden manuscript opnieuw aan redactie-adviseurs voorgelegd; dit kunnen dezelfde maar ook andere redactie-adviseurs zijn.

7.   Een manuscript dat is geaccepteerd voor plaatsing, wordt al naar gelang de beschikbare kopy en inhoudelijke planning in een van de eerste volgende nummers van het tijdschrift geplaatst. De auteur wordt hierover door het redactiesecretariaat geïnformeerd.

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt. Open Access publicatie waarborgt een verspreidingsgraad van 100%. Auteurs zijn hierdoor verzekerd van het bereiken van de doelgroepen onderzoekers en professionals.

Kernredactie

prof. dr. B. Maassen, Rijksuniversiteit Groningen (eindredacteur)
dr. H. Terband, University of Iowa (eindredacteur)
dr. J. de Jong, Universiteit van Bergen
prof. dr. R. Jonkers, Rijksuniversiteit Groningen
dr. E. Rombouts, Katholieke Universiteit Leuven

Founding editor: dr. H.F.M. Peters

Journal manager & tekstredactie: dr. F. van Brenk, Universiteit Utrecht

Redactieraad

SSTP werkt niet langer met een vast redactieraad. Vanaf 2020 wordt op deze plaats aan het einde van ieder kalenderjaar de lijst met reviewers van de afgelopen jaargang vermeld.