Nieuwsberichten

 • In Memoriam Dr. Herman F.M. Peters

  2020-07-03

  Op 24 juni 2020, na een korte maar heftige ziekte, is Herman Peters overleden. Herman is zijn hele werkzame leven als klinisch psycholoog verbonden geweest aan de afdeling Medische Psychologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum, en was gedetacheerd bij de afdeling KNO. Hij specialiseerde zich in de spraakpathologie, waarbinnen aanvankelijk spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en later stotteren zijn speciale aandachtsgebieden werden, en werd al snel mede hoofd van de afdeling Stem- en Spraakstoornissen. Meer specifiek richtte Herman zich op onderzoek naar de onderliggende oorzaken van stotteren en het ontwikkelen van de meest effectieve behandelingen. In de vroege 1980-er jaren introduceerde hij het Precision Fluency Shaping Program (de “Webster therapie”) in Nederland en daarna haalde hij vele internationaal bekende therapeuten en onderzoekers naar Nederland. Hij was één van de eersten wereldwijd die zich inzette voor wetenschappelijk onderzoek naar implementatie in de klinische praktijk van spraakmotorische achtergronden van stotteren, hetgeen onder meer resulteerde in een dissertatie met de titel: ‘Stuttering. Studies in speech motor behavior’. In 1985 was hij de belangrijkste initiatiefnemer van een internationale conferentie ‘Speech Motor Dynamics in Stuttering’, die uitgroeide tot een vijfjaarlijkse serie International Conferences on Speech Motor Control, de eerste 5 in Nijmegen, de laatste 2 in Groningen. In 1989 was hij één van de oprichters van de International Fluency Association (IFA) en vervulde in de jaren daarna diverse functies, waaronder die van penningmeester.

  Hermans organisatietalent heeft daarnaast geresulteerd in de vrije studierichting Spraak- en Taalpathologie aan de faculteit der Letteren, waar hij vanuit de medische faculteit een essentiële en coördinerende rol vervulde. En niet alleen stond hij aan de wieg van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak-, en Taalpathologie, ook was hij oprichter van het Tijdschrift Stem-, Spraak-, en Taalpathologie, en hoofd-editor van het Handboek Stem-, Spraak-, en Taalpathologie. Een complete generatie onderzoekers en klinische professionals heeft op één of andere manier met Herman te maken gehad, en zal zijn inspirerende enthousiasme, expertise en organisatietalent missen.

  Naast zijn onderzoek en klinisch werk, had Herman een brede belangstelling, onder andere voor moderne kunst, architectuur, vogels observeren en reizen. Hij wist van het leven te genieten en anderen daarin mee te nemen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Hanneke, zijn twee zoons Wimold en Harm, schoondochters en kleinkinderen.

  Ben Maassen
  Mariëtte Embrechts
  Marie-Christine Franken
  Pascal van Lieshout

  Lees meer over In Memoriam Dr. Herman F.M. Peters
 • Nieuw artikel gepubliceerd

  2020-05-19

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft een nieuw artikel gepubliceerd:

  Een sensitieve snelle benoemtest voor woordvindproblemen bij patiënten met een laaggradig glioom, door Priscilla Ras, Djaina Satoer, Geert-Jan Rutten, Arnaud Vincent, en Evy Visch-Brink.

  U kunt het artikel vinden op: https://sstp.nl/article/view/32455

  Lees meer over Nieuw artikel gepubliceerd
 • Nieuw artikel gepubliceerd

  2019-06-25

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft een nieuw artikel gepubliceerd.

  Het belang van een dynamische weergave van acties voor personen met afasie door Lindy Geerink, Anne Pross, Janneke Brouwer de Koning, Joyce Blankestijn-Wilmsen, Ilona Damen, Vicky Voorbraak-Timmerman, Joost Hurkmans, en Roel Jonkers
  U kunt het artikel vinden op: sstp.nl/article/view/27021

  Samenvatting
  Binnen wetenschappelijk onderzoek en logopedische diagnostiek en therapie met betrekking tot het begrijpen en oproepen van werkwoorden wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van statisch weergegeven acties. Uit diverse studies blijkt echter dat bij personen met afasie het begrip en de productie van acties significant beter is indien de acties dynamisch weergegeven worden in de vorm van video's in plaats van statisch in de vorm van foto's. Er zijn echter ook studies die dit tegenspreken. In de huidige studie werden drie experimenten uitgevoerd waarin onderzocht werd wat de invloed is van een statische en dynamische weergave van acties op het begrijpen en benoemen van acties. Daarnaast werd er onderscheid gemaakt in drie semantische categorieën, namelijk ARM-gerelateerde, BEEN-gerelateerde en GEZICHT-gerelateerde acties. Ook werd onderzocht in hoeverre het onderliggende afasietype van invloed is op het begrijpen van acties op basis van de tweedeling tussen een vloeiend afasietype en een niet-vloeiend afasietype. Uit de resultaten blijkt dat personen met afasie significant beter presteren op zowel het benoemen als begrijpen van acties op woord- en zinsniveau wanneer deze acties dynamisch worden weergegeven. Op taalbegripsniveau is het onderliggende afasietype hierop niet van invloed. Daarnaast werd aangetoond dat een dynamische weergave van ARM- en BEEN-gerelateerde acties het begrip van deze acties verbetert vergeleken met een statische weergave. Voor de productie van acties geldt dit alleen voor ARM-gerelateerde acties. De gevonden resultaten sluiten gedeeltelijk aan bij recente theorieën op het gebied van de mentale opslag van werkwoorden. Gezien het voordeel van een dynamische weergave van acties voor het benoemen en begrijpen van acties voor personen met afasie verdient het aanbeveling om hier rekening mee te houden binnen de logopedische diagnostiek en therapie.

  Geerink, L., Pross, A., Brouwer de Koning, J., Blankestijn-Wilmsen, J., Damen, I., Voorbraak-Timmerman, V., Hurkmans, J., & Jonkers, R. (2019). Het belang van een dynamische weergave van acties voor personen met afasie. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 24, 41-69. https://doi.org/10.21827/5d10ee112fc91

  Lees meer over Nieuw artikel gepubliceerd
 • [SSTP] Nieuw artikel gepubliceerd

  2019-05-28

  Beste Lezer:

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft een nieuw artikel gepubliceerd op https://sstp.nl/

  Toevoeging van nieuwe linguïstische en communicatieve maten binnen de huidige ASTA door Elsbeth Boxum, Fennetta van der Scheer, Nely van Werven, Wencke Dirksen, Roel Jonkers. 
  U kunt het artikel vinden op: https://sstp.nl/article/view/28561

  Samenvatting:
  Klinisch linguïsten gebruiken in de diagnostische fase voor de beoordeling van de spontane taal bij afasie veelal de Analyse voor Spontane Taal bij Afasie (ASTA). Het meest recente ASTA-protocol uit 2013 bestaat uit twaalf linguïstische taalmaten. In dit artikel worden twee kleinschalige en exploratieve onderzoeken naar zestien nieuwe communicatieve en linguïstische taalmaten beschreven. De onderzoeksvraag hierbij is, in hoeverre deze taalmaten een waardevolle toevoeging zouden kunnen zijn op de huidige ASTA maten. De uitgevoerde groepsvergelijkingen met de nieuwe maten tonen aan dat mensen met afasie significant afwijkend scoren op de maten ‘woorden exclusief linguïst’,‘pauzes’, ‘valse starts’, ‘onvolledige uitingen’, ‘geëxcludeerde woorden’, ‘relevantie antwoord’, ‘stereotypen’, ‘koppelwerkwoorden’ en ‘bijvoeglijke naamwoorden’ ten opzichte van gezonde taalsprekers. In de discussie zal verder ingegaan worden welke van deze negen maten daadwerkelijk klinisch relevant zijn om toe te voegen aan de huidige maten van de ASTA. Met meer maten kan, indien nodig, de spontane taal bij mensen met afasie specifieker geanalyseerd worden waardoor een meer op maat behandeladvies mogelijk is.

  Boxum, E., van der Scheer, F., van Werven, N., Dirksen, W., & Jonkers, R. (2019). Toevoeging van nieuwe linguïstische en communicatieve maten binnen de huidige ASTA. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 24, 23-40. https://doi.org/10.21827/5ce3b9f148e00

  ---------------------------------------------

  Blijf op de hoogte van nieuwe publicaties in Stem-, Spraak- en Taalpathologie via:
  Facebook: facebook.com/TijdschriftSSTP/
  Twitter: twitter.com/TijdschriftSSTP/

  Lees meer over [SSTP] Nieuw artikel gepubliceerd
 • [SSTP] Nieuw artikel gepubliceerd

  2019-04-23

  Beste Lezer:

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft een nieuw artikel gepubliceerd op https://sstp.nl/

  Titel: Een nieuw screeningsinstrument voor leesonderzoek bij Nederlandse studenten: de Leestest 1-minuut studenten (LEMs)
  Auteurs: Wim Tops, Annelies Nouwels, Marc Brysbaert
  DOI: https://doi.org/10.21827/5cac4867b72fe

  U kunt het artikel vinden op: https://sstp.nl/article/view/26110

  Samenvatting:
  Omwille van een toenemend aantal studenten met (een vermoeden van) dyslexie in het hoger onderwijs, is er sprake van een groeiende vraag naar genormeerde instrumenten voor het vaststellen van de lees- en spellingvaardigheid bij deze doelgroep (Tops, Callens, Lammertyn, van Hees, & Brysbaert, 2012). Het huidige onderzoek betreft het ontwerpen en valideren van een nieuwe Leestest 1-minuut studenten (LEMs) op basis van de resultaten van 200 Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten. De resultaten tonen aan dat deze test voldoende valide en betrouwbaar is. Zowel de sensitiviteit als specificiteit van het instrument zijn hoog (> 80%). Op basis van de resultaten kan worden bevestigd dat Nederlandstalige eerstejaars bachelorstudenten met dyslexie significant langzamer lezen dan Nederlandstalige eerstejaars bachelorstudenten zonder dyslexie. Verder stellen we vast dat het prestatieniveau van eerstejaars bachelorstudenten stijgt met het theoretische niveau van de vooropleiding.
  ---------------------------------------------
  Onder beheer van University of Groningen Press is Stem-, Spraak-, Taalpathologie overgegaan op een nieuw tijdschriftsysteem en een vernieuwde vormgeving. Het is mogelijk dat een aantal verwijzingen en teksten op de website nog niet geactualiseerd of vertaald zijn.
  ---------------------------------------------

  U kunt ook op de hoogte blijven van nieuwe publicaties in Stem-, Spraak- en Taalpathologie via:
  Facebook: facebook.com/TijdschriftSSTP/
  Twitter: twitter.com/TijdschriftSSTP/

  Dank voor uw interesse in ons werk.

  Namens de redactie,

  dr. Frits van Brenk
  University at Buffalo
  brenk@buffalo.edu

  Lees meer over [SSTP] Nieuw artikel gepubliceerd