Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
  • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
  • Het ingezonden bestand is in OpenOffice, Microsoft Word of RTF document bestandsformaat.
  • Referenties conform APA-normen. Waar beschikbaar zijn URLs voor de referenties toegevoegd.
  • Tabellen en Figuren op afzonderlijke pagina's; onderschriften op aparte pagina. In tekst aanduiding waar Tabellen en Figuren geplaatst moeten worden.

  • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor auteurs.
  • Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting van maximaal 300 woorden.
  • Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met de publicatie van mijn artikel onder licentie onder de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Richtlijnen voor auteurs

Algemene richtlijnen

Inzending manuscripten. Elke bijdrage dient digitaal via de website in Word-, RTF-, of LaTex-formaat te worden aangeleverd.

Typewerk. Het manuscript dient te worden opgemaakt op A4 formaat, met anderhalve regelafstand. Nummer tekstpagina’s.

Tekst. Voor de opmaak gelden de volgende regels:

-     Gebruik geen automatische opmaakstijlen van Word, maar lever alles aan als ‘platte tekst’. Dit wil zeggen: lettertype Times, 12 punten. Maak koppen e.d. handmatig vet, cursief of vet/cursief.

-     Breek geen woorden af en zorg dat automatisch afbreken uit staat.

-     Iedere nieuwe alinea inspringen met een tab.

-     Gebruik geen spaties om kolommen van een tabel te scheiden, maar gebruik de tabel-functie.

Figuren. Figuren en foto’s dienen van de best mogelijke kwaliteit te zijn.  Er zijn drie mogelijkheden om illustraties aan te leveren.

a.   Op papier. Alleen originele foto's, tekeningen, schema e.d. zijn bruikbaar. Fotokopieën zijn niet bruikbaar.

b.   Digitaal (originele afbeeldingen in tif-, eps-, of PDF-formaat, tenminste 300 dpi).

Dit soort afbeeldingen kan in de regel zonder probleem verwerkt worden. Afbeeldingen afkomstig in JPEG- of GIF-formaat zijn in de regel ongeschikt vanwege de lage resolutie.

c.    Afbeeldingen die in Word geplaatst zijn (foto’s, grafieken uit Excel, afbeeldingen uit PowerPoint e.d.) zijn niet zonder bewerking te gebruiken.

Titels. Graag een korte en bondige titel. Op de titelpagina worden auteurs met affiliatie en correspondentie-adres (inclusief e-mailadres) vermeld.

Voorkeur taal. In principe worden in het tijdschrift alleen Nederlandstalige artikelen opgenomen. Uitzonderingen betreffen artikelen op uitnodiging n.a.v. een congres of symposium.

Indeling in paragrafen. Maak de indeling van de tekst in paragrafen en subparagrafen op overzichtelijke en consistente wijze. Hierbij worden twee niveau’s onderscheiden: paragraaf (kapitaal, normaal) en subparagraaf (onderkast, onderstreept).

Samenvatting/summary. Elk artikel dient te beginnen met zowel een Nederlandse als Engelse samenvatting van elk maximaal 300 woorden. In de samenvatting dient te worden aangegeven wat de mogelijke relevantie is voor het klinisch diagnostisch en therapeutisch handelen.

Spelling. De voorkeurspelling wordt gehanteerd, overeenkomstig de Woordenlijst Nederlandse Taal, (Taaluniversum, 2005). Gebruik geen afkortingen in tekst en literatuuropgave.

Figuren en tabellen. Figuren en Tabellen worden genummerd en op afzonderlijke pagina’s aan het manuscript toegevoegd. Figuren bij voorkeur camera-ready. De onderschriften bij figuren en tabellen worden op een aparte pagina onder de titel ‘Onderschriften’ toegevoegd. De figuren dienen van gelijke grootte te zijn wat betreft belettering en lijnvoering. In de tekst wordt een verwijzing naar figuren en tabellen opgenomen; tevens dient te worden aangegeven waar in de tekst de figuur of tabel moet worden geplaatst.

 

Literatuurverwijzingen

Bij literatuur verwijzingen worden de meest recente APA-normen voor publicaties gevolgd.

Literatuurverwijzingen in de tekst. Bij literatuurverwijzingen in de tekst wordt na de achternaam van de auteur tussen haakjes het jaar van publicatie vermeld. Bij meer dan drie auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld gevolgd door ‘e.a.’

Worden van eenzelfde auteur meerdere publicaties uit eenzelfde jaar aangehaald, dan worden deze onderscheiden door toevoeging van de letters ‘a’, ‘b’, etc. achter het jaartal, bv. Kent (1984a, 1984b).

Literatuurlijst. Literatuur waarnaar in de tekst is verwezen, wordt aan het eind van het artikel in alfabetische volgorde opgenomen. De lijst wordt op een afzonderlijke bladzijde begonnen. Begin iedere verwijzing op een nieuwe regel. Per verwijzing gelden de APA richtlijnen. Titels van tijdschriften en boeken worden cursief gezet, aangegeven door onderstrepen in het manuscript.

 

Voorbeeld van literatuurverwijzing in de tekst:

... door verschillende auteurs (Curlee & Perkins, 1987; Starkweather, 1984) worden ...  .

Voorbeeld van verwijzing naar een tijdschriftartikel:

Yoss, K. A., & Darley, F. L. (1974). Developmental apraxia of speech in children with defective articulation. Journal of Speech and Hearing Research, 17, 399-416.

Voorbeeld van verwijzing naar een boek:

Darley, F. L. A., Aronson, A. E., & Brown, J. R. (1975). Motor Speech Disorders. Philadelphia: Saunders.

Voorbeeld van verwijzing naar een hoofdstuk in een boek:

Tikofski, R.S. (1984). Contemporary aphasia diagnostics. In N.J.Lass (Ed.), Speech and Language (Volume 11, pp. 2-112). New York: Academic Press.

Let op: Wanneer het manuscript niet voldoet aan bovengenoemde aanwijzingen wordt de auteur gevraagd het format aan te passen, hetgeen vertraging met zich mee kan brengen. Wanneer desondanks bij de opmaak bewerkingen nodig zijn, zoals het "schoonmaken" van de tekst door het gebruik van automatische opmaakstijlen, bewerking van figuren door slechte kwaliteit, e.d. worden de kosten hiervan tegen het geldende tarief doorberekend aan de auteur.

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen