Artikelen

Narratieve vaardigheden bij kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis en zich normaal ontwikkelende kleuters

Auteurs

  • Nienke A.W. Lam - de Waal Koninklijke Kentalis; Audiologisch Centrum Amsterdam
  • Annette R. Scheper Koninklijke Kentalis; Audiologisch Centrum Amsterdam Koninklijke Kentalis, Spraak Taal Ambulatorium, Kentalis Academie
  • Judith E. Rispens Universiteit van Amsterdam, ACLC

Samenvatting

Abstract

Narrative tasks are often used to examine the language development of children with Specific Language Impairment (SLI). These tasks are complex, due to both linguistically and cognitively demands. Earlier studies show that age matched typically developing children (TD) outperform children with SLI on both content (semantic-pragmatic skills) and form (morphosyntactic skills) of narratives and that children with SLI show a dissociation between form and content skills. However,  there is less information about narrative skills of children with SLI in comparison to younger, language matched TD children. Therefore, this study compares narrative ability of children with SLI (age 6 & 7) to that of younger TD children (age 4 & 5) matched on passive vocabulary. Both a story generation and a story retelling task were conducted and analyzed for content and form (morphosyntactical complexity and correctness). The results show that children with SLI in the domain of narrative content only differ from younger TD children for variety of content words during story retelling. There are no differences found for morphological complexity, but significantly more morphosyntactic errors were made in the SLI group. Thereby, the children in the SLI group show most often a dissociation in which form is relatively less developed than content, where the TD children show a balanced development. Task effects were found in favor of story retelling for content variables. The results indicate that children with SLI show a delay for both content and form, but that realizing adequate morphosyntactic sentences seem to be most vulnerable during narration. With these results clinical linguists and speech therapists have more information about the narrative development in young children and in children with SLI which can guide their diagnostic and therapeutic work.

 

Keywords: specific language impairment, language matched, narrative ability, story generation, story retelling, semantic-pragmatic skills, morphosyntactic skills.

 

Samenvatting

Het vertellen van een narratief wordt vaak gebruik om de taalontwikkeling van kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis (SLI) in kaart te brengen. Deze taken zijn complex omdat ze een beroep doen op zowel talige als cognitieve vaardigheden. Eerdere studies laten zien dat kinderen met SLI achter zijn op het gebied van zowel de inhoud (semantisch-pragmatische vaardigheden) als de vorm (morfosyntactische vaardigheden) van narratieven in vergelijking met NO en dat zij een disbalans laten zien tussen inhoud en vorm. Er is echter weinig bekend over de narratieve vaardigheden van kinderen met SLI in vergelijking met jongere NO kinderen met hetzelfde taalniveau. Daarom worden in deze studie de narratieve vaardigheden van kinderen met SLI (6 en 7 jaar) vergeleken met jongere NO kinderen (4 en 5 jaar) met dezelfde passieve woordenschat. Er werd zowel een zelf vertelde als navertelde narratief geanalyseerd op het gebied van de inhoud en vorm (grammaticaliteit en complexiteit). De resultaten laten zien dat kinderen met SLI op het gebied van de inhoud alleen verschillen van de jongere NO kinderen voor het variëren in inhoudswoorden bij het navertellen van een narratief. De groepen verschillen niet voor wat betreft de complexiteit van de morfosyntaxis. Kinderen met SLI maken echter significant meer grammaticale fouten dan de NO kinderen. Daarnaast is er veel vaker sprake van een disbalans, waarbij de vorm relatief minder goed ontwikkeld is dan de inhoud, terwijl de vaardigheden van de NO kinderen in balans zijn. De resultaten suggereren dat kinderen met SLI achter zijn op zowel het gebied van de inhoud als van de vorm, maar dat zij met name uitvallen op het gebied van de grammaticaliteit. Huidig onderzoek geeft klinisch linguïsten en logopedisten meer inzicht in de narratieve vaardigheden van jonge kinderen en van kinderen met SLI en kan hun diagnostisch en therapeutisch handelen verder richting geven.

 

Kernwoorden: specifieke taalontwikkelingsstoornis, narratieve vaardigheden, taalniveau, navertellen, zelf vertellen, semantisch-pragmatische vaardigheden, morfosyntactische vaardigheden.

Gepubliceerd

2015-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen