Artikelen

Het taalniveau van kinderen met primaire taalontwikkelingsstoornissen

Auteurs

  • H.C. lutje Spelberg Afdeling Orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen
  • K. van Berk De Skelp te Drachten en de Tine Marcusschool te Groningen, beide scholen voor speciaal onderwijs aan kinderen met hoor- en/of ernstige spraak-taalmoeilijkheden.

Samenvatting

Dit artikel betreft de vraag of kinderen met een primaire taalontwikkelingsstoornis gekenmerkt worden door een receptief-expressieve, dan wel een expressieve taalontwikkelingsstoornis. Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werden de Reynell Test voor Taalbegrip en de Schlichting Test voor Taalproduktie bij een groep kinderen met primaire taalontwikkelingsstoornissen afgenomen (N = 41). De scores van de kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) werden door middel van matching op leeftijd, geslacht en sociaal-economische status vergeleken met die van kinderen uit een voor de Nederlandse populatie representatieve steekproef (de ijkingssteekproef (IJK) van beide tests). De voornaamste resultaten zijn dat de TOS-groep bij alle onderdelen van taalbegrip en -produktie significant lager scoorde dan de IJK-groep. Het grootste verschil kwam voor bij de produktietest Zinsontwikkeling; het kleinste verschil bij de taalbegripstest. Het intelligentieniveau van beide groepen bleek niet significant te verschillen.

 

Gepubliceerd

1997-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen