Artikelen

De relatie tussen spraak-taalproblemen op jonge leeftijd en leerproblemen op latere leeftijd

Auteurs

  • J. Visser Ontwikkelingspsychologie en Experimentele Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen
  • S.M. Goorhuis-Brouwer Centrum voor Stem-, Spraak- en Taalstoornissen, Academisch Ziekenhuis Groningen
  • A.F. Kalverboer Ontwikkelingspsychologie en Experimentele Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting

Van 19 kinderen in de leeftijd van 7,8 tot 10,2 jaar, met spraak- taalontwikkelingsproblemen op jongere leeftijd (2,4 tot 7,1 jaar), werd nagegaan wat hun schoolprestaties zijn op het gebied van technisch lezen, spellen en rekenen. Daarnaast werd gekeken naar het taalontwikkelingsniveau van dat moment. Ondanks een gemiddelde intelligentie vertoont deze groep kinderen een grote achterstand op met name spellen. Voor kinderen die op jonge leeftijd uitsluitend fonologische problemen hadden is spelling het enige struikelblok. Dit uit zich in problemen met schrijven. Deze kinderen hebben wel goede lees- en rekenprestaties. Wanneer er op jonge leeftijd sprake was van syntactisch/morfologische problemen, leveren spellen èn rekenen moeilijkheden op. Bij een combinatie van fonologische en syntactisch/morfologische problemen treedt op alle tereinen een signifikante achterstand op. Dit laatste wijst mogelijk op een meer algemeen leerprobleem, gebaseerd op een onvoldoende verbale vaardigheid als innerlijk medium bij het denken. In hun huidige taalontwikkeling blijken deze kinderen met name problemen te hebben met syntaxis/morfologie.

 

Gepubliceerd

1993-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen